Книги за Аюрведа

Книги за Аюрведа

Въведение

Аюрведа е една от най-старите медицински науки, познати на света. Смята се, че произхожда от Индийския субконтинент и датира от около 5 000 години. Тя също така е и една от най-старите документирани науки.

Промените в начина на живот и увеличаването на стреса стават причина хората да потърсят естествен начин за изцеление, което води до създаването на Аюрведа, или наука на живота.

Знанието наАюрведа се съдържа в книги, наречени гранти. В тях е описано как може да се постигне дълголетен живот в здраве, като се препоръчват мерки за превенция и се дават медицински съвети, които да помогнат на хората да живеят без физически и психични болести.

Още в древни времена Аюрведа се ползва с популярност в целия свят благодарение на пътешественици, документирали своите лични впечатления по отношение на начина, по който Аюрведа се изучава в Индия. Чрез гърци, римляни и хора от Близкия изток будистки монаси разпространяват Аюрведа в Тибет, Непал и Китай.

Ако искаме да разберем Аюрведа в най-дълбоката ѝ форма, трябва да познаваме езика, на който са написани основополагащите за нея текстове –санскрит.

Санскрит

Санскрит е езикът, от който произхождат днешните индийски езици. Всички текстове (гранти) са написани на санскрит.

Тъй като Аюрведа е много стара наука, за хората е важно да разбират написаното в древните книги. Индийските аюрведични текстове са написани в шлоки, или стихове в рими. Този стил помага да се запази устната ведическа традиция за съхранение на знанието.

В днешно време много аюрведични лекари документират своя опит, за да помогнат на новите поколения да разберат по-добре науката на местния си език.

Шлоките са написани по такъв начин, че да могат да бъдат лесно възпроизведени и запаметени. Причината за това е, че в древността всички шлоки или гранти са били рецитирани и запомняни наизуст.

С течение на времето нараства необходимостта натрупаното огромно знание да бъде записвано, за да не се изгуби. Затова всички древни мъдреци, или вайди, започват да създават гранти под формата на ръкописи върху палмови листа.

Бог Данвантари е богът на Аюрведа, на здравето и медицината.

Според текста Астангридя Аюрведа е представена на хората от бог Брахма, за да преживеят страданията на човечеството. Мъдреците донасят знанията на Земята, за да помогнат на хората да разберат смисъла на съществуването и да постигнат здраве и дълголетие.

Древна история

Аюрведа се развива значително през ведическия период.

Ведите са най-старият писмен документ, познат на човечеството.

Съществуват 4 Веди:

 1. Риг Веда, която ни въвежда в Панчамахабута (Петте основни елемента)
 2. Сама Веда
 3. Яджур Веда
 4. Атарва Веда

Аюрведа е клон на Атарва Веда. Животът, или аю,според Аюрведа е комбинация от самйога, което означава баланс на ума, тялото и душата.

Аюрведа казва: Каквото е в природата, това е и в тялото. Природата влияе на тялото по два начина – положителен и отрицателен. Храната, сезонът, частите на денонощието също му въздействат.

Тази наука е обект на постоянно преосмисляне и прецизиране, поради което продължава да се развива и усъвършенства и днес. Това се заложено в концепцията засандхая самбхаша – приятелска дискусия в търсене на истината.

С течение на времето няколко ачари (учени) като Чарак, Шушарут и Вагбхат, документират натрупаното знание, създавайки ръкописи на санскрит.

Същите текстове по-късно са подробно обяснени от тикакари (интерпретатори): Далхан за Шушарут и Арундата за Чарак.

Накратко, знанието на Аюрведа е било разпространявано и съхранявано чрез:

 1. рецитиране (запомняне наизуст);
 2. ръкописи (върху палмови листа);
 3. книги (гранти);
 4. тълкувания, предназначени за обикновените ученици, които имат за цел да им помогнат да разбират нови книги и автори.

Ако сте начинаещи в Аюрведа, трябва да знаете, че съществуват два вида книги:

 1. Написани на т.нар. класически (древен, ведически) санскрит или ръкописни версии, създадени на санскрит или на някои от индийските езици, които произлизат от него.
 2. Нови книги – написани на местните езици или на английски език, което ги прави достъпни за обикновените хора.

Основната книга в Аюрведа се нарича гранта. Тя включва различни стахани (подзаглавия) в зависимост от темите, които се съдържат в нея. Стаханите от своя страна са разделени на адхаи (глави). Адхаите включват определен брой шлоки (стихове в рими).

Шлоките са написани по такъв начин, че да се поднасят само нови знания – без повторения, което спомага и за запазване на краткостта на грантите.

Затова е важно всяка книга (гранта) да се разглежда цялостно, а не по глави/стахани, за да се създаде единна представа за съдържащото се в нея знание.

Как е написан аюрведичният текст?

В Аюрведа са описани 8 клона.

 • Кая – обща медицина
 • Бала – педиатрия
 • Граха – психиатрия
 • Шалия – хирургия
 • Шалакя – УНГ
 • Виша – токсикология
 • Джара/Расаяна – гериатрия и съвети за дълъг и здравословен живот
 • Ваджикаран – афродизиаци, укрепване на здравето на потомството.

Ако вземем за пример Астанг Хридая, имаме:

Стани адхаи/глави

Сутра стана 30

Шарир стана 6

Нидан стана 16

Чикица стана 22

Калпасидий стана 6

Утра стана 40

В тези глави е включен съдържателен материал (знания), свързани със споменатите стани.

Кратко описание на станите в Астанг Хридая

Сутра стана

Посветена е на основната концепция (доктрина) на Аюрведаи засяга принципите, свързани със следните теми: здраве, превенция на болестите, хранителни режими, лекарства, физиология и патология.

Шарир стана

Занимава се с ембриология, анатомия, физиология, прогностични методи.

Нидан стана

Обхваща знания за причината, предварителните симптоми, същността, характеристиките, патогенезата и прогнозата на значими заболявания.

Чикица стана

Тази стана разработва метода за лечение на всички основни заболявания, включително медицински рецепти, хранителни режими според заболяването, грижа за пациента.

Калпа и Сиди стана

Тази стана е свързана с следните аспекти: подготовка на лекарствените рецепти, администриране на терапиите за пречистване/Панчакарма, управление на усложненията при прилагане на процедурите, фармация.

Утра стана

Тази стана е посветена на останалите седем клона на Аюрведа: психология, УНГ болести, хирургия, токсикология, гериатрия, афродизиаци и укрепване на здравето на потомството.

Кратко описание на основните гранти/текстове в Аюрведа

Аюрведичните книги (гранти) могат да бъдат разделени в две групи: стари (древни) и нови.

Стари текстове

Базовите гранти са:

 1. Чарак Самхита от Чарака (Агнивеша)

Тази книга съдържа знания за водене на здравословен и дълъг живот и до голяма степен е свързана с медицината.

Чарак следва Атерийската лекарска школа, която се занимава предимно с външна и вътрешна медицина и лечение. В нея се посочват също така подходящото време и начина за събиране на различните видове растения. Нарича се също Самхита на Агнивеша. Книгата съдържа 8 стани и 120 адхаи (глави), в които са споменати повече от 600 лекарства от растителен, минерален и животински произход.

 1. Сушрут Самхита от Сушрата

Това е първият древен текст, който споменава хирургията, поради което авторът ѝ Сушрута е наречен от съвременната наука баща на хирургията.

В него се споменава как се правят различните хирургични разрези; посочени са 120 вида хирургични инструменти, съдържат се обяснения за козметичната и протетичната хирургия, както и за големи операции, например на мозъка.

В този уникален текст са обяснени основните жизнени точки, или мармите.

В книгатаса широко застъпенитемите анатомия и ембриология.

 1. Астангхридая от Вагбхата

Вагбхата написва този текст, като взема за основа Чарака и Сушрата, извежда основните им части и коригира недостатъците от предишните книги.

Авторът предава по-разбираем и кратък начин цялостното познание, съдържащо се в по-старите книги, като избягва повторението на едно и също съдържание.

Текстовете съдържат обяснения за всичките 8 клона на аюрведичната медицина с техните специалности.

Най-завладяващият аспект на Аюрведа е, че приема включва в себе си знанията на всички останали науки, учения и практики, например йога, медитация, гемология, астрология, лингвистика.

Тогава се появява Лагуртрай (3 малки Аюрведа трактата)

 1. Мадхав Нидан от Мадхав кара

Това е обширна творба, която разглежда патогенезата на болестта. В нея се съдържатподробни описания на причините, симптомите и етиологията на болестите; дава се прогноза на усложненията и лечението на различните заболявания. В текста са обяснени 8-те диагностични точки, познати като Аштавида парикша.

 1. Бхавпракаш от бхав Мишра

В тази книга са описани всички билки, споменати в Аюрведа, с техните свойства и видове употреби. Растителните лекарства са разделени на основата на следните характеристики: вкус, качество, сила, постхраносмилателен ефект, специфично въздействие, полза за повлияване на болестта.

 1. Шарандар самхита от Шарандхара

Този текст дава информация за различните лекарствени формули. Съдържа теми, свързани с подготовката на храната, медицинските употреби на различни метали, лечението на специфични заболявания с описание на характерните им симптоми. Включва множество термини, както и описание на: уреди за измерване, мерни единици, начини на приготвяне на лекарствата, изследване на пулса, техники за обработка на метали и др. Съдържа 3 раздела, 32 глави и 2 600 стиха.

Расашастра (индийска алхимия)

Това е фармацевтичният клон на Аюрведа, който се занимава основно с описание на метали, минерали, както и на продукти от животински и растителен произход от гледна точка на тяхната терапевтична употреба.

Тези текстове се отнасят до използването на различни метали и минерали за лечение на различни заболявания. Съдържат се детайлни описания за тяхната обработка и пречистване до усвоими за човешкото тяло субстанции. Някои от имената на текстовете са: Раса ратнасамукчая, Расендра чудамани, Раса хидрия тантра и др.

Нигханти

В по-късните периоди, след 500 г. сл. Хр., са написани множество основни текстове, наречени нигханти.

Те са свързани основно с растенията от гледна точка на тяхната употреба и приложение в лекарствени формули.

Някои прочути нигханти са: Бхавапракаш, Радж, Шалиграм, Шодал, Кайдев, Нигханту Санграха и др.

По-долу са посочени някои от текстовете, придобили широка известност:

 • Джог ратнакар
 • Бхайшджя ратнавали
 • Сахасара йогам (1 000 лекарствени формули)
 • Бхарат бхайшджя ратнакар
 • Кашяп самхита (текст на тема педиатрия)
 • Бхел самхита
 • Харита самхита и др.

Съвременни учебници

Вдъхновени от основните древни текстове, новите учебници са тематично специализирани според своя основен обект: типове хора, видове болести и тяхното лечение, хранителни режими, йога, подправки и др., като се издават на местен език или английски, за да бъдат разбираеми за съвременния човек.

Заключение

Днес Аюрведа продължава да се развива и да разширява кръга на своите последователи и поддръжници. Причината за нейната нарастваща популярност се дължи на факта, че в нея са застъпени базови понятия и концепции, актуални за съвременния човек:

 • Връзка с природата
 • Холизъм (цялостно мислене)
 • „Ние сме това, което ядем“
 • Ежедневен и сезонен режим
 • Балансирано хранене – уникална концепция за т.нар. „храносмилателен огън“ (агни)
 • Превенция на здравето и насърчаване на здравословния начин на живот – Расаяна.

Крайната цел на Аюрведа е да помогне на хората постигнат мечтаното дълголетие в здраве и хармония – както вътрешна, така и със заобикалящия ги свят.

Ако се стремите да постигнете тези цели, е важно да познавате историята на Аюрведа и нейните основни принципи, за да оцените приложението на древното знание в нашето ежедневие.

Класическите текстове на Аюрведа не са леки за четене, тъй като са предназначени за вайди, илиаюрведични лекари. Съществуват обаче достатъчно книги от ново поколение, които поднасят опростено и разбираемо комплексното и многоизмерно знание на Аюрведа, така че да го направят достъпно за по-широк кръг хора без специализирани познания и подготовка.